Veľkonočné zľavy! Ušetrite až 10€ na všetkom a my vám to navyše doručíme ZDARMA!

Obchodné podmienky/Všeobecné podmienky používania e-shopu/Podmienky ochrany súkromia/Podmienky Cookie

Obchodné podmienky/Všeobecné podmienky používania e-shopu/Podmienky ochrany súkromia/Podmienky Cookie

 1. Všeobecné ustanovenia

 2. Definícia základných pojmov

 3. Objednávka tovaru – uzavretie zmluvy

 4. Dodanie tovaru

 5. Prevzatie tovaru a prechod vlastníckeho práva

 6. Cenové a platobné podmienky

 7. Prepravné

 8. Zodpovednosť za vady, záruka

 9. Reklamácie

 10. Zánik zmluvy

 11. Ochrana osobných údajov a súkromia

 12. Záverečné ustanovenia

 

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš e-shop www.mattimami.sk. Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu www.mattimami.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „VPP“). Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte nemôžete e-shop www.mattimami.sk používať.

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sa týkajú používania e-shopu sk – webovej stránky, na ktorej ponúkame na predaj predovšetkým tovar pre deti. E-shop zahŕňa akékoľvek časti webovej stránky, jej obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop má za cieľ ponúkať užívateľom na predaj tovar pre deti pod vlastnou značkou MattiMami, ako aj od iných výrobcov.

Pre kúpu tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky, za ktorých si od nás tovar v našej ponuke zakupujete.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť MattiMami s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50053221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108008/B: (ďalej len „MattiMami“).

Súčasťou VPP sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené MattiMami počas prevádzky e-shopu, ako odkaz v týchto VPP alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto VPP má prednosť.

Akceptovaním týchto VPP a používaním e-shopu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s MattiMami uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Ak používate e-shop ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto VPP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s MattiMami platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s MattiMami uzavrieť zmluvu na základe týchto VPP bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie e-shopu a potvrdenie a akceptovanie týchto VPP. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VPP.

Tieto VPP platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa e-shop.

Sme oprávnení tieto VPP kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené VPP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií e-shopu (ak bude vytvorená) a používaním e-shopu (každým prihlásením sa do a použitím e-shopu) vyjadrujete súhlas s týmito novými VPP. Ste povinný sa s novými VPP pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.

Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VPP, potom e-shop nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie e-shopu. Váš prístup k e-shopu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou e-shopu alebo jej funkcionalitou alebo so službami MattiMami potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať e-shop používať.

Ustanovenia týchto VPP sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na e-shop na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

Podmienky používania e-shopu

Ako užívateľ e-shopu sa zaväzujete

- nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom e-shopu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie e-shopu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

- používať e-shop výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VPP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

- ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne e-shop alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu MattiMami (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie e-shopu akokoľvek nezaťažiť.

Ako užívateľ e-shopu nesmiete:

- zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim MattiMami alebo iným užívateľom e-shopu pre akýkoľvek účel;

- používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu e-shopu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito VPP alebo so súhlasom MattiMami s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

- neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre e-shopu alebo iným systémom MattiMami alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku e-shopu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

- Smiete používať e-shop spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti e-shopu, individuálne inzeráty alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. MattiMami môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.

- E-shop smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie e-shopu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do e-shopu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.

Používanie e-shopu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie e-shopu, ktoré by odporovalo týmto VPP alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania e-shopu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k e-shopu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do e-shopu poskytnutý alebo nahratý obsah.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku VPP platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie e-shopu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním e-shopu môžeme do jednotlivých častí e-shopu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ e-shopu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach e-shopu.

E-shop môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

E-shop môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. MattiMami nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

V prípade ak pri využívaní e-shopu, či už na nákup tovaru alebo pri registrácii zákazníckeho konta poskytnete MattiMami osobné údaje, tak na používanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú Podmienky ochrany súkromia.

Podmienky založenia a vedenia zákazníckeho konta

Nákup prostredníctvom e-shopu je možný aj bez založenia zákazníckeho konta.

Práva k e-shopu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k e-shopu a akejkoľvek jeho časti, obsahu e-shopu, ochranným známkam a logám e-shopu je výlučne MattiMami.

E-shop a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí e-shopu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie e-shopu inak ako v súlade s týmito VPP vyžaduje písomný súhlasMattiMami. Nie ste oprávnený bez súhlasu MattiMami používať značky a logá patriace MattiMami ani používať iné grafické prvky e-shopu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód e-shopu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. E-shop nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Modifikácia e-shopu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie e-shopu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie e-shopu.

Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči MattiMami v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania e-shopu alebo akejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s Vašim používaním e-shopu.

Zodpovednosť

MattiMami neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:

- e-shop bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;

- e-shop bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

- chyby e-shopu budú odstránené riadne a včas;

- MattiMami nezodpovedá za vady e-shopu a neposkytuje záruku za akosť e-shopu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k e-shopu).

- MattiMami e-shop prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

- MattiMami, jeho riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania e-shopu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie e-shopu, nemožnosti užívať e-shop, zmeny alebo zablokovania e-shopu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

MattiMami nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky e-shopu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

V akomkoľvek prípade MattiMami zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VPP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky ceny uhradenej za tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.

1.Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode MattiMami s.r.o. je spoločnosť MattiMami s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50053221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108008/B: (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Adresa elektronickej pošty (e-mail) predávajúceho je info@mattimami.com.

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle po vlastnej autorizácií elektronickú objednávku tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) (ďalej len „kupujúci“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.mattimami.skwww.mattimami.com (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho: www.mattimami.sk alebo www.mattimami.com.

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon č. 102/2014“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej ako „Zákon o elektronickom obchode“) a zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uskutočnenej medzi zmluvnými stranami. Na práva a povinnosti ktoré nie sú upravené VOP sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014, Zákon o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“), sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Predávajúci a kupujúci sa budú ďalej v týchto VOP označovať aj ako „zmluvné strany“.

 

2. Definície základných pojmov

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v VOP, ktoré nebudú v príslušnej časti VOP zadefinované inak, budú mať pre účely VOP význam definovaný v príslušných ustanoveniach tohto článku II. VOP:
a) zmluva – zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar/službu nachádzajúci sa v aktuálnej ponuke predávajúceho v internetovom obchode MattiMami s.r.o.; zmluva sa skladá z objednávky kupujúceho a potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim. Zmluva ja uzatvorená okamihom kedy potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim bolo doručené v elektronickej podobe kupujúcemu;
b) kupujúci - spotrebiteľ - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;
c) kupujúci – podnikateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet a ktorá nenakupuje výrobky alebo nepoužíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;
d) kupujúci – kupujúcim sa pre účely VOP rozumejú spolu kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ;
e) objednávka– objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár spracovaný systémom elektronického obchodu (resp. e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára) a smerujúci k uzavretiu zmluvy;
f) objednávkový formulár - obsahuje informácie o kupujúcom, predávajúcom (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty), zoznam objednaného tovaru (z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na jeho stránkach elektronického obchodu) vrátane popisu hlavných vlastností objednaného tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, cenu tohto tovaru (celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky), zoznam služieb s cenou a výšku prípadných zliav, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a sťažností, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby, informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; súčasťou objednávkového formulára je aj formulár na odstúpenie od zmluvy pre kupujúceho - spotrebiteľa a poučenie o uplatnení práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou, informáciu o dĺžke trvania zmluvy (ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú) a informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok,
g) tovar – tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu;
h)služba - službou sa rozumejú najmä poskytovanie služieb spojených s dodaním tovaru, konzultačnej, expertnej a technickej podpory pre kupujúcich, týkajúce sa zakúpeného tovaru;
i)miesto dodania tovaru/služby – je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári ako miesto dodania tovaru/služby.
j)písomné odborné posúdenie – znamená posúdenie, ktoré spĺňa všetky náležitosti podľa ust. § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

3. Objednávka tovaru – uzavretie zmluvy

Objednávka tovaru uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára je návrhom na uzavretie zmluvy za predpokladu, že v predpísanom formulári sú zo strany kupujúceho správne a úplne vyplnené všetky požadované údaje a náležitosti.Potom ako kupujúci vyplní všetky časti objednávkového formulára, takto vyplnenú objednávku odošle predávajúcemu a to potvrdením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom informuje kupujúceho. Predávajúci je oprávnený poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k prijatiu návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde doručením písomného potvrdenia o prijatí správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho.

Zmluva je uzatvorená okamihom kedy potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim bolo doručené kupujúcemu. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Všeobecné obchodné podmienky a objednávkový formulár sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho: www.mattimami.sk alebo www.mattimami.com.

 

4. Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar/službu kupujúcemu do miesta dodania tovaru/služby v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný tovar je maximálne 30 dní odo dňa doručenia písomnej a správne a úplne vyplnenej objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke obchodu, pričom tieto majú orientačný charakter; ustanovenie predchádzajúcej vety tým nie je dotknuté.

Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácii v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať/službu poskytnúť z dôvodov na strane predávajúceho, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru/služby.

Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností), alebo prostredníctvom vopred označeného prepravcu zo strany kupujúceho, alebo na základe dohody s kupujúcim tovar pripraví u predávajúceho na odovzdanie.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

O presnom dátume a čase doručovania tovaru predávajúci informuje kupujúceho v primeranom časovom predstihu vhodným spôsobom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený (tzv. technický obal) a prelepený identifikačnou páskou predávajúceho alebo elektronického obchodu. Pri prevzatí tovaru je kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád.

Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušiteľnosť obalu a kompletnosť/celistvosť tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s výstižným opisom tohto poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

5. Prevzatie tovaru a prechod vlastníckeho práva

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania tovaru/služby určené v písomnej objednávke.

Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

Ak kupujúci bezdôvodne odmietne tovar prevziať, tak tovar bude zaslaný naspäť predávajúcemu a kupujúci bude súčasne v zmysle § 420 a § 442 Občianskeho zákonníka povinný zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar, a to najmä:
a) náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru kupujúcemu (poštovné, balné a cena poistenia tovaru) a
b) náklady predávajúceho za poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru predávajúcemu.

Ak kupujúci požiada predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na adresu predávajúceho: info@mattimami.com alebo telefonicky na telefónne číslo predávajúceho: +421 908 149 006, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odo dňa jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania tovaru, s tým, že prechod vlastníckeho práva kupujúceho k tovaru je podmienený až úplným zaplatením kúpnej ceny uvedenej v objednávke (výhrada vlastníckeho práva predávajúceho). Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Súčasne s prevzatím tovaru kupujúcim, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov.

6. Cenové platobné podmienky

Cena tovarov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na stránkach elektronického obchodu pri jednotlivých tovaroch a platí výhradne pre obchodovanie na stránkach obchodu. Cena tovaru je uvedená v mene EUR vrátane DPH.

Predávajúci negarantuje časovú platnosť týchto kúpnych cien a ponuky, nakoľko tieto sú závislé od ich stanovenia zo strany subdodávateľov jednotlivých tovarov/výrobkov.

Cena tovaru zahŕňa cenu dopravy, nezahŕňa však náklady na poistenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, ak to nie je výslovne osobitne dohodnuté alebo stanovené v popise tovaru/výrobku.

V prípade objednávky tovaru, do ktorého ceny nie je započítaná cena prepravy, je cena prepravy 3,- €.

Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu, t.j. kúpnu cenu tovaru ako aj cenu poštovného, balného a poistenia. Predávajúci tak vydá kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho,
b) adresa prevádzkarne predávajúceho, ak ju má zriadenú
c) dátum predaja,
d) názov a množstvo tovaru,
e) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil.
Pri predaji tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje dobierkou, elektronickými platbami, bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Pri kupujúcich – podnikateľoch sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho IBAN: SK76 1100 0000 0029 4303 6366, vedený v Tatrabanka, a.s.

Ostatné platobné podmienky, formy/spôsoby platenia kúpnej ceny, nákup na splátky, ako aj vyhlásené akcie, zľavy, výpredaje, ako aj cenník iných doplnkových služieb, platnosť akcií a platnosť cien sú uvedené na stránkach obchodu, pod osobitnými kapitolami.

7. Prepravné

Prepravné náklady predávajúceho sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru.

Cena za dopravu sa účtuje len v prípade expresného doručenia, ktoré si kupujúci vyžiadal vo svojej objednávke, a výška ceny za expresnú dopravu je 4,- €.

Pri preprave tovaru prostredníctvom tretích osôb - prepravcov, resp. kuriérskych služieb, bude prepravné priamo prefakturované kupujúcemu v takej výške, ako bolo vyúčtované predávajúcemu od toho-ktorého prepravcu, resp. doručovateľskej služby.

Spôsob doručenia

Cena

Popis

Štandardné doručenie pri objednávke v akejkoľvek cene

0€

Do 10 (desiatich) pracovných dní

Expresné doručenie pri objednávke

4€ vrátane DPH

Doručenie na druhý deň, ak bola objednávka zrealizovaná do 12:00.

Pri tovare s hmotnosťou nad 20 kg (vrátane obalu), alebo pri tovare neštandardných rozmerov, si predávajúci vyhradzuje právo na úpravu celkovej ceny tovaru na základe cien prepravného stanovené konkrétnou doručovateľskou službou. O navýšení tejto ceny o prepravu je predávajúci povinný kupujúceho vopred preukázateľne informovať.

8. Zodpovednosť za vady, záruka

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim.

Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.

V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba/alebo doba spotreby.

9. Reklamácie

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou (elektronickou) formou a v súlade s podrobnými reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich - podnikateľov) upravenými v rámci týchto VOP.

Uplatnenie reklamácie sa uskutoční na základe vyplnenia elektronického reklamačného formulára (ďalej len „reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je prístupný na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci v reklamačnom formulári uvedie svoje osobné údaje, adresu, opíše vadu tovaru a uplatní si svoje právo. Reklamáciu uplatní kupujúci písomne na adresu pre vrátenie tovaru: MattiMami s.r.o., na Humnisku 1762/23, 908 77 Borský Mikuláš, a zároveň zašle na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar.

Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:

Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:
a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
i. kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
ii. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
iii. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
c) ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
d) ak ide o iné neodstrániteľné vady kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci

Kupujúci - spotrebiteľ si vyberie, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje. Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Potom ako predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanásť) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu –spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanásť) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

Alternatívne riešenie sporov. Ak nastane prípad, že je kupujúci - spotrebiteľ nespokoný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo ak sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ako predávajúci jeho reklamáciu vybavil, prípadne sa domnieva, že predávajúci jeho práva porušil, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. 

Ak predávajúci odpovie na takúto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v stanovenej lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia. Subjektom pre alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam nájdete na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:

- zanedbaní používania obidvoch bezpečnostných prvkov – suchý zips + umelá spona

- zanedbaní pokynov uvedených na obale a štítkoch výrobku

- používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru

10. Zánik zmluvy

Zmluva môže zaniknúť najmä nasledovnými spôsobmi:
a) dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim,
b) odstúpením od kúpnej zmluvy predávajúcim alebo kupujúcim.

Podmienky a postup pri odstúpení od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom:
a) kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim - spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014.
b) ak predávajúci poskytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. a) článok X VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť..
c) ak predávajúci neposkytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. b) článok X VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 2 Zákona č. 102/2014 ), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 2 písm. a) článok X VOP (resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014).
d)kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
e) odstúpením kupujúceho – spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej zmluvnej strany.

Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. prostredníctvom emailu). Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky (resp. objednávkového formulára) a je zverejnený na internetovej stránke v časti Všeobecné obchodné podmienky. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim - spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci - spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu - spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona č. 102/2014 alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu - spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Predávajúci je súčasne povinný: (i) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, (ii) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci - spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu - spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci -  spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci - spotrebiteľ je súčasne povinný: (i) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar (v neporušenom stave, vrátane obalu) späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty; (ii) vrátiť všetky doklady potrebné k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci - spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak si predávajúci nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona č. 102/2014. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákna č. 102/2014.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka/obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.

Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru:
a)   zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, alebo
b) určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa, alebo
c)  ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov).

d) na ktorom boli chyby spôsobené nesprávnym používaním, ošetrovaním alebo nadmerným opotrebením výrobku.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

11. Ochrana osobných údajov a súkromia

Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia e-shopu predeti.sk

(Privacy Policy)

 Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 25.5.2018

Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu predeti.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „POS“)..

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť MattiMami s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50053221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108008/B: (ďalej len „MattiMami“).

Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých MattiMami poskytujete svoje Osobné údaje a o spôsobe akým MattiMami nakladá s Osobnými údajmi, ktoré o Vás získa.

Vzhľadom na skutočnosť, že k uskutočneniu zakúpeniu tovaru cez e-shop je nevyhnutné poskytnúť MattiMami Vaše Osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa a telefónne číslo) je pre používanie e-shopu nevyhnutné aby ste odsúhlasili podmienky uvedené v týchto POS. Pred schválením týchto POS Vás ale žiadame o ich podrobné preštudovanie a zváženie, či súhlasíte so všetkými časťami týchto POS, nakoľko odsúhlasím týchto POS vyjadrujete Váš súhlas so všetkými časťami týchto POS. Pokiaľ by ste nesúhlasili alebo by ste neboli spokojní s niektorou časťou týchto POS, nemôžete schváliť tieto POS a používať e-shop.

Na účely týchto POS majú nasledovné pojmy tento význam:

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých používateľoch e-shopu alebo jednotlivých kategóriách a skupinách užívateľov e-shopu, ktoré anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie a údaje (ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje a aj osobitné kategórie citlivých osobných údajov), ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré pri prevádzke e-shopu budú nahrané do informačného systému e-shopu.

Tretie osoby“ znamenajú iné osoby ako MattiMami a Sprostredkovatelia.

Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto POS majú rovnaký význam aký im je daný v platných Všeobecných podmienkach používania e-shopu (VPP).

Spracovanie Osobných údajov

V súvislosti s vytváraním zákazníckeho konta a/alebo so zakupovaním tovaru cez e-shop môže byť nevyhnutné poskytnúť niektoré Osobné údaje v rozsahu, v akom budú požadované jednotlivými formulármi v rámci objednávania tovaru (napr. meno a priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a pod.).

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete, avšak bez vyplnenia niektorých Osobných údajov Vám nemusí byť umožnené vytvoriť zákaznícke konto alebo vytvoriť objednávku tovaru.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a MattiMami sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. MattiMami nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov pri vytváraní zákazníckeho konta a/alebo objednávaní tovaru alebo pri neskoršej zmene Vašich Osobných v rozhraní zákazníckeho konta alebo v objednávke.

MattiMami postupuje pri spracovávaní Osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a iných právnych predpisov.

Súhlas so spracovaním Osobných údajov

K poskytnutiu Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov budete vyzvaný pri vytváraní Vášho zákazníckeho konta a pri vytváraní objednávky na tovar. Svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov vyjadríte tým, že zakliknete príslušné políčko na formulári, ktorý sa Vám zobrazí vo Vami používanom prehliadači pri vytváraní objednávky alebo registrácii zákazníckeho konta/odbere newslettera.

Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov poskytujete MattiMami súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov v rozsahu, v ktorom ste ich vyplnili v jednotlivých formulároch, či už pri vytváraní objednávky alebo registrácii zákazníckeho konta/odoberaní newslettera, predovšetkým ale pôjde o údaje, ktoré vypĺňate do príslušného formulára povinne, teda Vaše meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mail a telefónne číslo a prípadne dodacia adresa.

Súhlas so spracovaním Osobných údajov umožňujúcich aj Vašu nepriamu identifikáciu

Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov a používaním e-shopu zároveň poskytujete MattiMami svoj súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov, umožňujúcim Vašu identifikáciu aj nepriamo, ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

 1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na používanie e-shopu, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k e-shopu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 3. údaje o Vašom používaní e-shopu a o transakciách a obchodoch, ktoré ste prostredníctvom e-shopu realizovali;
 4. informácie získané prostredníctvom tzv. cookies a iných zariadení na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích zariadení našich obchodných partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré kedykoľvek do e-shopu zahrnieme;
 5. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Účel spracovania Osobných údajov

Osobné údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete MattiMami za účelom:

 1. ich prijatia, uloženia a spracovania v systéme e-shopu a priradenia k Vašej objednávke;
 2. ich prijatia, uloženia a spracovania za účelom vybavenia Vašej objednávky;
 3. komunikácie s tretími stranami pri vybavovaní Vašej objednávky;
 4. automatického vyplnenia Vašich Osobných údajov pri vytváraní objednávky po prihlásení do zákazníckeho konta;
 5. priameho marketingu a profilovania;
 6. poskytovania zákazníckych výhod;
 7. zobrazovania reklamy, ktorá je pre Vás relevantná;
 8. ich poskytnutia poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom MattiMami a iným podobným osobám pri riešení prípadných sporov alebo plnení zákonných povinností;
 9. poskytovania technickej podpory e-shopu, jeho analytického a štatistického spracovania, rozvoja e-shopu, bránenia zneužívania e-shopu, vyhodnotenia rizík, plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvorenia Pseudonymizovaných údajov.

Doba platnosti Vášho súhlasu

Súhlas so spracovaním Osobných údajov podľa tohto článku POS udeľujete po dobu existencie Vášho zákazníckeho konta a/alebo po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej objednávky a splnenie zmluvných a zákonných povinností súvisiacich s Vašou objednávkou. .

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia MattiMami na adresu spoločnosti info@mattimami.com.

Spracovanie Osobných údajov pre účely priameho marketingu a profilovania

Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, pri ktorej sú zákazníci oslovovaný priamo adresnou správou, napríklad e-mailom, poštou, telefonicky, osobne alebo cielenou reklamou.

Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití Osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Poskytnutím súhlasu so spracovaním Vašich Osobných údajov udeľujete svoj súhlas aj ich použitie na účely priameho marketingu a profilovania.

Súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov podľa tohto článku POS môžete kedykoľvek písomne namietať zaslaním písomného oznámenia MattiMami na adresu spoločnosti info@mattimami.com.

Vaše práva pri spracovaní Osobných údajov

Máte právo požadovať od MattiMami potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže MattiMami spoplatniť) a informáciu o:

- účele spracúvania osobných údajov;

- kategórii spracúvaných osobných údajov;

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

- práve požadovať od MattiMami opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;

- práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

- zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;

- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Máte právo požadovať od MattiMami, aby bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracovania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

Máte právo požadovať, aby bez zbytočného odkladu vymazala Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

- už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;

- ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním;

- namietate ich spracovanie;

- sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

- boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb MattiMami.

Máte právo požadovať od MattiMami, aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

- namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho MattiMami overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

- MattiMami už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

Máte právo požadovať od MattiMami, aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby MattiMami prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi.

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Práva uplatniteľné podľa tohto článku POS u MattiMami si môžete uplatniť písomne zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva na adresu spoločnosti MattiMami info@mattimami.com.

Použitie Osobných údajov a Pseudonymizovaných údajov

MattiMami môže Osobné údaje poskytnúť tretím osobám (sprostredkovateľom), ktoré pre MattiMami dodávajú tovary a služby a svojim poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom a iným podobným osobám za účelom ich spracovania v súlade s týmito POS. Spomínaný sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe písomnej zmluvy s MattiMami a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa GDPR a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

MattiMami môže Pseudonymizované údaje a iné podobné dáta a informácie o užívateľoch poskytnúť bez obmedzenia tretím stranám a našim marketingovým partnerom.

MattiMami môže Osobné údaje, Pseudonymizované údaje ako aj iné dáta a informácie o užívateľoch previesť, použiť a spracovať aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä Spojených štátov amerických..

Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje a iné dáta a údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti prenášaných dát je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Časti e-shopu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované MattiMami. MattiMami nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

Podmienky Cookie (Cookie Policy)

Tieto podmienky sa týkajú používania e-shopu www.mattimami.sk - webovej aplikácie (stránky), na ktorej ponúkame naše služby. E-shop zahŕňa akékoľvek časti aplikácie vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ich obsahu, zdrojového a strojového kódu aplikácií, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop ponúka užívateľom na predaj predovšetkým tovar pre deti.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť MattiMami s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50053221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108008/B: (ďalej len „MattiMami“).

Pravidlá používania Cookies

MattiMami na e-shope používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

MattiMami môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú týmito POS. MattiMami tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.

V rámci e-shpou môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve e-shopu.

E-shop môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

MattiMami používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

- sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa;

- sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;

- monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity e-shopu a jeho zlepšenia;

- prezentovania obsahu, ktorý je pre užívateľa relevantnejší;

- zabránenia zneužitia e-shopu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

- Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby priamo na e-shope alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@mattimami.com.

Zmeny POS

Sme oprávnení tieto POS kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Takto zmenené POS budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním e-shopu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými POS. Ste povinní sa s novými POS pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.

Záverečné ustanovenia

MattiMami je oprávnené kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto POS na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto POS na tretiu osobu bez súhlasu MattiMami.

Tieto POS obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a MattiMami ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a MattiMami ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto POS zo strany MattiMami neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a MattiMami je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto POS a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a MattiMami mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení POS. Namiesto neplatných ustanovení POS sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie adresát nepotvrdí spätnou e-mailovou správou (postačuje aj potvrdenie o prečítaní zaslané automaticky emailovým klientom). Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

Na základe týchto POS vzniká medzi Vami a MattiMami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto POS alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito POS alebo e-shopu budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj MattiMami súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@mattimami.com.

12. Záverečné ustanovenia

MattiMami je oprávnené kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto POS na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto POS na tretiu osobu bez súhlasu MattiMami.

Tieto POS obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a MattiMami ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a MattiMami ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto POS zo strany MattiMami neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a MattiMami je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto POS a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a MattiMami mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení POS. Namiesto neplatných ustanovení POS sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie adresát nepotvrdí spätnou e-mailovou správou (postačuje aj potvrdenie o prečítaní zaslané automaticky emailovým klientom). Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

Na základe týchto POS vzniká medzi Vami a MattiMami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto POS alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito POS alebo e-shopu budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj MattiMami súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@mattimami.com.

Váš MattiMami – Mamičky Mamičkám

Obchodné podmienky sú platné od 01.05.2017 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.